STADGAR I FÖRENINGEN C.O.S

§ 1   Säte:

Föreningen har sitt säte i Klintehamn på Gotland.

 

§ 2   Ändamål:

Föreningens syfte är att på ideell basis samla in medel i Sverige för att upprätthålla drift och verksamhet för barnhemmet i Tupas, Bohol. Verksamheten skall bedrivas utan personligt vinstsyfte. Föreningen ansvarar för samtliga kostnader vad gäller barnens skolgång och uppväxt under vistelsen i hemmet. Arbetet med barnhemmet i Tupas sker med lokal arbetskraft som erhåller skäliga löner efter lokala mått. Föreningen ansvarar för kostnader vad gäller drift och underhåll.

 

§ 3   Medlemskap:

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlem som agerar olojalt mot föreningen och dess syften kan uteslutas. Styrelsen har mandat att utesluta medlem som inte uppfyller de moraliska krav som kan förväntas av en hjälparbetare. Medlemsavgift fastställs vid årsmötet.

 

§ 4   Verksamhetsår:

Föreningens verksamhetsår är kalenderår 1 januari – 31 december. Startåret 2007 uppgick i verksamhetsåret 2008

 

§ 5   Styrelsens sammansättning:

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt två suppleanter. Styrelsemedlemmarna skall väljas på ett respektive två år i jämn fördelning för att undvika samtidiga avgångar. Styrelsen är beslutsfattande om minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassören var och för sig. Styrelsen skall ha minst sex möten per år.

 

§ 6   Årsmöte:

Ordinarie årsmöte skall hållas i februari månad årligen. Kallelse till samtliga medlemmar utgår via brev eller mail senast två veckor innan mötet. Motion som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Varje medlem har en röst.

 

§ 7   Extra årsmöte:

Extra årsmöte utlyses när styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse skall göras senast två veckor innan mötet.

 

§ 8   Ärenden på årsmötet:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justerare som också är rösträknare
 3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Föredragningen om styrelsens verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning
 5. Revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Inkommande motioner
 8. Fastställande av medlemsavgifter
 9. Val av ordförande på ett år
 10. Val av övriga styrelseledamöter på ett respektive två år
 11. Val av två suppleanter på två år
 12. Val av revisor och ersättare på ett år
 13. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande på ett år
 14. Övriga frågor

 

§ 9   Stadgeändring:

Ändring av stadgarna kan bara ske på årsmöte eller extra årsmöte

 

§ 10   Upplösning av föreningen:

Upplösning av föreningen sker på årsmöte eller extra årsmöte. Kvarvarande tillgångar skall skänkas till välgörande ändamål som bestäms på det avslutande mötet